Bí Quyết Lãnh Đạo

Phân tích khả năng thanh toán lãi vay:

Phân tích khả năng thanh toán lãi vay: Để có thể thanh toán lãi vay cho các nhà cung cấp tín dụng, DN cần sử...

Kỹ Năng Thiết Yếu

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá:

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá: Sở dĩ hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị...

Quy luật giá trị:

Quy luật giá trị: Quy luật giá trị là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Ở đâu có sản...

Khác biệt văn hóa phương Đông và phương Tây:

Khác biệt văn hóa phương Đông và phương Tây: Vấn đềPhương TâyPhương ĐơngPhong tục tập quánChú trọng tới các quyền, mục đích, ý muốn riêng...

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi:

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi: Muốn tồn tại và phát triển mỗi tổ chức đều phải xây dựng cho mình mục tiêu...

Lượng giá trị hàng hoá. Nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá:

Lượng giá trị hàng hoá. Nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá: Chất của giá trị là lao động trừu tượng của...

Phân tích ROE theo mô hình Dupont:

Phân tích ROE theo mô hình Dupont: Mặc dù chỉ tiêu tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu không thực sự phản ánh...

Tin Tổng Hợp

Kiến Thức Kinh Tế

Ý NGHĨA CỦA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Ý NGHĨA CỦA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về tình trạng tài chính của doanh nghiệp...

Định kỳ (niên độ) kế toán:

Định kỳ (niên độ) kế toán: Phục vụ cho mục đích báo cáo , đời hoạt động  của DN được chia thành những khoảng thời...

Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh:

Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh là chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh và...