admin

228 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Ý NGHĨA CỦA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Ý NGHĨA CỦA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về tình trạng tài chính của doanh nghiệp...

Định kỳ (niên độ) kế toán:

Định kỳ (niên độ) kế toán: Phục vụ cho mục đích báo cáo , đời hoạt động  của DN được chia thành những khoảng thời...

Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh:

Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh là chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh và...

Thời gian lưu kho hàng bình quân:

Thời gian lưu kho hàng bình quân: Hàng tồn kho thường được chiếm tỉ trọng đáng kể trong tổng tài sản ngắn hạn của các...

Kì trả tiền bình quân:

Kì trả tiền bình quân: Tương tự như khi bán hàng, DN thường bán trả chậm thì khi mua hàng DN cũng thường mua trả...

Phân tích khả năng thanh toán lãi vay:

Phân tích khả năng thanh toán lãi vay: Để có thể thanh toán lãi vay cho các nhà cung cấp tín dụng, DN cần sử...

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần:

Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần: Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận thuần- net profit margin ratio(hay còn được gọi là tỉ suất doanh...

Các chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn:

Các chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn: Khi phân tích cơ cấu nguồn vốn của DN , nhà phân tích nên có những...

Tỉ lệ chi trả cổ tức:

Tỉ lệ chi trả cổ tức: Tỉ lệ chi trả cổ tức – dividend payout ratio ,cho biết phần lợi nhuận tạo ra trong kì...

Kì thu tiền bình quân:

Kì thu tiền bình quân: Phát sinh nợ phải thu khách hàng cũng là điều không thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh của...

TOP AUTHORS

228 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read