admin

228 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Mô hình kim cương (Michael Porter – Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia):

Mô hình kim cương (Michael Porter - Lợi thế cạnh tranh của các quốc gia): Mô hình kim cương là một mô hình kinh tế...

Lý thuyết chuỗi giá trị hoặc dây chuyền giá trị:

Lý thuyết chuỗi giá trị hoặc dây chuyền giá trị: Thực chất của quá trình phát triển chiến lược của tổ chức là việc tìm...

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi:

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi: Muốn tồn tại và phát triển mỗi tổ chức đều phải xây dựng cho mình mục tiêu...

5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter:

5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter: 1. Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp Số lượng và quy mô nhà cung cấp: Số...

Ma trận QSPM – ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (Quantitative StrategicPlanning Matrix – QSPM):

Ma trận QSPM - ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (Quantitative StrategicPlanning Matrix – QSPM): Sau khi sử dụng ma trận...

Ma trận IFE (Ma trận các yếu tố nội bộ):

Ma trận IFE (Ma trận các yếu tố nội bộ): Yếu tố nội bộ được xem là rất quan trọng trong mỗi chiến lược kinh...

Ma trận EFE (Ma trận các yếu tố ngoại vi):

Ma trận EFE (Ma trận các yếu tố ngoại vi): Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài, tổng hợp và tóm tắt...

Ma trận IE (Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài):

Ma trận IE (Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài): Ma trận IE ( Internal – External Matrix) đặt các SBU khác nhau...

Ma trận GE (General Electric screen matrix):

Ma trận GE (General Electric screen matrix): Phương pháp phân tích danh mục hoạt động của McKinsey – GE là phương pháp xây dựng ma...

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Ma trận BCG (Ma trận Boston): BCG là tên của một công ty tư vấn chiến lược (strategy consulting) của Mỹ, the Boston Consulting Group. Công ty...

TOP AUTHORS

228 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read