Các chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn:

88

Các chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn:

Khi phân tích cơ cấu nguồn vốn của DN , nhà phân tích nên có những đánh giá về cơ cấu nguồn vốn tổng quát cũng như một số thành phần vốn quan trọng của DN.

Nhà phân tích nên chú ý tới một số chỉ tiêu cơ bản sau:

 

Chỉ tiêu tỉ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn là chỉ tiêu phản ánh tổng quát nhất về cơ cấu nguồn vốn của DN. Chỉ tiêu này càng cao thể hiện cơ cấu nguồn vốn càng rủi ro của DN.

Các chỉ tiêu tỉ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn và tỉ lệ nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu có thể được dùng thay thế cho chỉ tiêu tỉ lệ nợ phải trả /tổng nguồn vốn với các ý nghĩa tương tự.

Chỉ tiêu tỉ lệ nợ vay ngắn hạn/ tổng nguồn vốn , Tỉ lệ nợ phải trả người bán/ tổng nguồn vốn , hoặc Tỉ lệ nợ ngắn hạn/tổng nợ phải trả cho phép nhà phân tích đánh giá về nhu cầu tiền và các nguồn tài trợ trong ngắn hạn của DN. Nếu các chỉ tiêu này cao thể hiện hoạt động kinh doanh của DN phụ thuộc nhiều vào việc tài trợ vốn ngắn hạn đồng thời cũng thể hiện nhu cầu thanh toán trong ngắn hạn của DN lớn.

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)