Các chỉ tiêu trong phân tích hiệu quả kinh doanh chung:

28

Các chỉ tiêu trong phân tích hiệu quả kinh doanh chung:

Hiệu quả kinh doanh thể hiện mối quan hệ tương đối giữa kết quả kinh doanh và phương tiện tạo ra kết quả nên chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh thường có dạng như công thức (1).

Trong công thức này ,kết quả kinh doanh thường là lợi nhuận hoặc doanh thu , trong đó nhà phân tích có thể sử dụng rất nhiều chỉ tiêu lợi nhuận( lợi nhuận sau thuế thu nhập DN, lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận trước thuế và lãi vay , lợi nhuận thuần của hoạt động kinh doanh, lợi nhuận gộp).

 

 

Phương tiện tạo ra kết quả cũng được thể hiện qua nhiều chỉ tiêu như tài sản( tổng tài sản, từng loại tài sản), tổng vốn  đầu tư, vốn chủ sỡ hữu , chi phí, thậm chí là doanh thu( trong trường hợp kết quả kinh doanh thể hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận). Do có nhiều chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh  cũng như phương tiện tạo ra kết quả đó nên có rất nhiều chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của DN và mỗi chỉ tiêu đó sẽ thể hiện một ý nghĩa nhất định.

Các công thức 2,3,4,5 và 6 thể hiện các chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của DN.

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)