Các chiến lược cạnh tranh của Michael Porter (Chiến lược chi phí thấp nhất, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, chiến lược tập trung, chiến lược phản ứng nhanh):

53

Các chiến lược cạnh tranh của Michael Porter (Chiến lược chi phí thấp nhất, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, chiến lược tập trung, chiến lược phản ứng nhanh):

Các chiến lược cạnh tranh chính đó là: chiến lược chi phí thấp nhất, chiến lược khác biệt hoá sản phẩm, nhu cầu tiêu dùng và khác biệt hóa sản phẩm, chiến lược phản ứng nhanh …
 
Chiến lược chi phí thấp nhất
Đặc điểm:
Ưu điểm:
Rủi ro:
Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm
Đặc điểm:
Ưu điểm:
Rủi ro:
Nhu cầu tiêu dùng và khác biệt hóa sản phẩm
Chiến lược tập trung
Đặc điểm:
Ưu điểm:
Rủi ro:
Chiến lược phản ứng nhanh
 
Trong quá trình cạnh tranh, các doanh nghiệp đi từ chiến lược chi phí thấp, rồi chuyển sang chiến lược khác biệt hóa, và sau đó là biết cách kết hợp hai chiến lược trên. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đạt lợi thế cạnh tranh do chú trọng đáp ứng về mặt thời gian. Điều này thể hiện trên các khía cạnh sau đây:

Quantri.vn – Biên tập và hệ thống hóa