Trang chủ Bí Quyết Lãnh Đạo

Bí Quyết Lãnh Đạo

Lý thuyết chuỗi giá trị hoặc dây chuyền giá trị:

Lý thuyết chuỗi giá trị hoặc dây chuyền giá trị: Thực chất của quá trình phát triển chiến lược của tổ chức là việc tìm...

Các chiến lược cạnh tranh của Michael Porter (Chiến lược chi phí thấp nhất, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, chiến lược...

Các chiến lược cạnh tranh của Michael Porter (Chiến lược chi phí thấp nhất, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, chiến lược...

Định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền:

Định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền: Theo phương pháp này, giá trị của một DN được xác định là giá...

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn:

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn thể hiện phần vốn của DN đầu tư vào các hạng...

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản hoạt động:

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản hoạt động: Ngoài việc phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản của DN với việc...

Ý nghĩa của báo cáo luân chuyển tiền tệ:

Ý nghĩa của báo cáo luân chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các dòng tiền thu, chỉ trong một kì...

Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH:

Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH: Báo cáo kết quả kinh doanh cung cấp thông tin về doanh thu , chi phí...

KHÁI NIỆM TÀI SẢN NGẮN HẠN:

KHÁI NIỆM TÀI SẢN NGẮN HẠN: Là tiền và các tài sản khác có khả năng chuyển đổi thành tiền trong 1 năm hoặc 1...

Định nghĩa (Khái niệm) thẻ điểm cân bằng (BSC – Balance Scorecard):

Định nghĩa (Khái niệm) thẻ điểm cân bằng (BSC - Balance Scorecard): “Phương pháp Thẻ điểm cân bằng (Balanced Score Card – BSC) là hệ...

Chuyên môn hóa công việc:

Chuyên môn hóa công việc: Chuyên môn hóa là quá trình xác định công việc chuyên môn cần thiết phải làm và người sẽ thực...

Khái niệm chi phí:

Khái niệm chi phí: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, dng phải tiêu hao các loại vật tư, nguyên vật liệu, hao mòn máy móc...

Phân loại chi phí của doanh nghiệp:

Phân loại chi phí của doanh nghiệp: c1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế. ( theo yếu tố) Theo cách phân loại này,...

Most Read