Trang chủ Kiến Thức Kinh Tế

Kiến Thức Kinh Tế

Kì thu tiền bình quân:

Kì thu tiền bình quân: Phát sinh nợ phải thu khách hàng cũng là điều không thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh của...

Chức năng của tiền tệ:

Chức năng của tiền tệ: Bản chất của tiền tệ được thể hiện qua các chức năng của nó. Theo C. Mác tiền tệ có...

5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter:

5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter: 1. Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp Số lượng và quy mô nhà cung cấp: Số...

Ma trận QSPM – ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (Quantitative StrategicPlanning Matrix – QSPM):

Ma trận QSPM - ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (Quantitative StrategicPlanning Matrix – QSPM): Sau khi sử dụng ma trận...

Ma trận IFE (Ma trận các yếu tố nội bộ):

Ma trận IFE (Ma trận các yếu tố nội bộ): Yếu tố nội bộ được xem là rất quan trọng trong mỗi chiến lược kinh...

Ma trận EFE (Ma trận các yếu tố ngoại vi):

Ma trận EFE (Ma trận các yếu tố ngoại vi): Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài, tổng hợp và tóm tắt...

Ma trận IE (Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài):

Ma trận IE (Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài): Ma trận IE ( Internal – External Matrix) đặt các SBU khác nhau...

Ma trận GE (General Electric screen matrix):

Ma trận GE (General Electric screen matrix): Phương pháp phân tích danh mục hoạt động của McKinsey – GE là phương pháp xây dựng ma...

Ma trận BCG (Ma trận Boston):

Ma trận BCG (Ma trận Boston): BCG là tên của một công ty tư vấn chiến lược (strategy consulting) của Mỹ, the Boston Consulting Group. Công ty...

Khái niệm cấu trúc tài chính và phân tích cấu trúc tài chính:

Khái niệm cấu trúc tài chính và phân tích cấu trúc tài chính: Khái niệm cấu trúc tài chính đề cập tới cơ cấu các...

Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận:

Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận: a. Lợi nhuận Lợi nhuận thực hiện trong năm của doanh nghiệp là tổng của lợi nhuận hoạt động...

Các nguồn tài trợ ngắn hạn:

Các nguồn tài trợ ngắn hạn: 1. Các khoản phải nộp, phải trả. Trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp thì nguồn tài trợ...

Most Read