Trang chủ Kiến Thức Kinh Tế

Kiến Thức Kinh Tế

Phân tích khái quát về nguồn vốn:

Phân tích khái quát về nguồn vốn: a. Đánh giá tính hợp lý và hợp pháp nguồn vốn của doanh nghiệp Để nhận định được tính...

Phân tích khái quát về tài sản:

Phân tích khái quát về tài sản: Tài sản doanh nghiệp cơ bản công bố trên bảng cân đối kế toán thể hiện cơ sở...

Hao mòn vô hình:

Hao mòn vô hình: Hao mòn vô hình là sự giảm sút về giá trị trao đổi của TSCĐ do ảnh hưởng của tiến bộ...

Hao mòn hữu hình:

Hao mòn hữu hình: Hao mòn hữu hình của TSCĐ là sự hao mòn về vật chất, về giá trị sử dụng và giá trị...

Lãi kép (compound interest):

Lãi kép (compound interest): Lãi kép là số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do...

Khái niệm về tài chính doanh nghiệp:

Khái niệm về tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp là một khâu của hệ thống tài chính trong nền kinh tế, là một...

Tín dụng thuê mua:

Tín dụng thuê mua: Tín dụng thuê mua là một hình thức tài trợ tín dụng thông qua các loại tài sản, máy móc thiết bị...Tín...

Khái niệm và vai trò của thông tin trong quản trị:

Khái niệm và vai trò của thông tin trong quản trị: a) Khái niệm Thông tin kinh tế là những tín hiệu, được thu nhận, được...

Số dư đảm phí ( CM- contribution margin):

Số dư đảm phí ( CM- contribution margin): Số dư đảm phí (hay còn gọi là Lãi trên biến phí) là chênh lệch giữa doanh...

Khuyến mại (sale promotion):

Khuyến mại (sale promotion): 1) Khái niệm: Khuyến mại (hay xúc tiến bán) là các hoạt động kích thích, khuyến khích khách hàng mua trong một giai...

Kênh phân phối sản phẩm cho khách hàng công nghiệp:

Kênh phân phối sản phẩm cho khách hàng công nghiệp: Đối với khách hàng công nghiệp, các kênh thường ngắn hơn. Lý do là các...

Bản chất của xúc tiến:

Bản chất của xúc tiến: Xúc tiến (promotion) là các hoạt động truyền tin về sản phẩm và bản thân doanh nghiệp tới khách hàng nhằm...

Most Read