Trang chủ Kiến Thức Kinh Tế

Kiến Thức Kinh Tế

Định nghĩa về WBS và cái lợi ích của nó:

Định nghĩa về WBS và cái lợi ích của nó: WBS là một danh sách chi tiết các bước cần để hoàn thánh một dự...

Dự án là gì?:

Dự án là gì?: Theo quan điểm chung dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải thực hiện theo...

Đặc điểm của tài sản cố định:

Đặc điểm của tài sản cố định: - Tham gia trực tiếp, gián tiếp vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. - Tài sản cố...

Chức năng bản chất của kế toán quản trị:

Chức năng bản chất của kế toán quản trị: Chức năng của kế toán là cung cấp thông tin về hoạt động của một đơn...

Lý thuyết McClelland về nhu cầu:

Lý thuyết McClelland về nhu cầu: Lý thuyết này tập trung vào 3 nhu cầu: thành công, quyền lực và liên minh. Nhu cầu thành tích: một...

Lý thuyết ERG:

Lý thuyết ERG: Lý thuyết này do học giả về hành vi tổ chức Clayton Alderfer đề xướng để khắc phục những vấn đề gặp phải...

Khái niệm ghi sổ kép:

Khái niệm ghi sổ kép: Khi nghiên cứu những phần trên chúng ta thấy rằng: Cứ mỗi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều có...

Khái niệm và tác dụng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Khái niệm và tác dụng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: - Khái niệm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh...

Tính cân đối của Bảng cân đối kế toán:

Tính cân đối của Bảng cân đối kế toán: Tính chất quan trọng nhất của bảng cân đối kế toán là tính cân đối: Tổng số...

Khái niệm, nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán:

Khái niệm, nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán: - Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là một báo cáo...

Most Read