Trang chủ Kỹ Năng Thiết Yếu

Kỹ Năng Thiết Yếu

Phân tích ROE theo mô hình Dupont:

Phân tích ROE theo mô hình Dupont: Mặc dù chỉ tiêu tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu không thực sự phản ánh...

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản hoạt động:

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản hoạt động: Ngoài việc phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản của DN với việc...

Phân tích khả năng thanh toán gốc vay nợ dài hạn:

Phân tích khả năng thanh toán gốc vay nợ dài hạn: Vay nợ dài hạn là một thành phần quan trọng trong các nguồn huy...

Quy trình phân tích báo cáo tài chính:

Quy trình phân tích báo cáo tài chính: Quy trình phân tích báo cáo tài chính được thực hiện qua 5 bước: Bước 1:Xác định mục...

Phương pháp so sánh trong phân tích báo cáo tài chính:

Phương pháp so sánh trong phân tích báo cáo tài chính: Phương pháp so sánh :Là phương pháp cơ bản nhất và thường xuyên được...

Nội dung chi phí hoạt động kinh doanh:

Nội dung chi phí hoạt động kinh doanh: Chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là các khoản chi phí phát sinh liên...

Phân loại chi phí của doanh nghiệp:

Phân loại chi phí của doanh nghiệp: c1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế. ( theo yếu tố) Theo cách phân loại này,...

Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu doanh thu:

Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu doanh thu: Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu...

Phân phối và sử dụng lợi nhuận hoạt động kinh doanh:

Phân phối và sử dụng lợi nhuận hoạt động kinh doanh: a.Yêu cầu và nội dung phấn phối lợi nhuận doanh nghiệp. Việc phân phối lợi...

Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn:

Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn: Mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn thể...

Phân tích khả năng sinh lời:

Phân tích khả năng sinh lời: Đối với doanh nghiệp mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính tổng...

Những phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư:

Những phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư: Việc quyết định thực hiện một dự án đầu tư đòi...

Most Read