Trang chủ Tin Tổng Hợp

Tin Tổng Hợp

Hình thức liên kết kinh tế giữa các nhà sản xuất kinh doanh:

Hình thức liên kết kinh tế giữa các nhà sản xuất kinh doanh: Hình thức liên kết kinh tế giữa các nhà sản xuất kinh...

Các hình thức đầu tư quốc tế tại Việt Nam:

Các hình thức đầu tư quốc tế tại Việt Nam: 1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Contractial business co-operation) Là văn bản được ký giữa...

Lý thuyết triết trung:

Lý thuyết triết trung: Lý thuyết chiết trung cho rằng các công ty sẽ thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài khi hội đủ ba...

Vai trò của kinh doanh thương mại quốc tế:

Vai trò của kinh doanh thương mại quốc tế: 1. Đối với doanh nghiệp Thương mại quốc tế là một bộ phận của nền kinh tế...

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh quốc tế:

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh quốc tế: 1. Môi trường luật pháp Một trong những bộ phận của môi trường...

Những đặc điểm của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh:

Những đặc điểm của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh: + Về đối tượng nghiên cứu: Kinh tế chính trị tư sản...

Đặc điểm của chủ nghĩa trọng nông:

Đặc điểm của chủ nghĩa trọng nông: Chủ nghĩa trọng nông là tư tưởng giải phóng kinh tế nông nghiệp, giải phóng nông dân khỏi quan...

Lợi ích kinh tế xã hội của dự án đầu tư:

Lợi ích kinh tế xã hội của dự án đầu tư: Lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường là một phạm trù...

Các giai đoạn đầu tư:

Các giai đoạn đầu tư: Quá trình đầu tư được phân thành 3 giai đoạn lớn như sau: 1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Giai...

Các loại đầu tư:

Các loại đầu tư: Có nhiều cách phân loại đầu tư. Để phục vụ cho việc lập và thẩm định dự án đầu tư có các...

Khái niệm đầu tư:

Khái niệm đầu tư: Hoạt động đầu tư (gọi tất là đầu tư) là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động,...

Các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết:

Các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết: Trong kiểm định giả thuyết, do chỉ dựa trên kết quả điều tra mẫu để đưa...

Most Read