Chuyên môn hóa công việc:

33

Chuyên môn hóa công việc:

Chuyên môn hóa là quá trình xác định công việc chuyên môn cần thiết phải làm và người sẽ thực hiện chúng.

Chuyên môn hóa và phát triển: Trong những tổ chức kinh doanh nhỏ chủ sở hữu có thể thực hiện toàn bộ công việc. Tuy nhiên, khi tổ chức tăng trưởng, mở rộng thì cần thiết chuyên môn hóa công việc để những người khác có thể thực hiện chúng.

Công việc được chuyên môn hóa là bộ phận quan trọng của sự tăng trưởng của tổ chức. Hiển nhiên nó có những thuận lợi, ví dụ công việc chuyên môn hóa sẽ dễ dàng trong việc đào tạo, học hỏi và có thể thực hiện có hiệu quả hơn so với công việc không được chuyên môn hóa và nó cũng dễ dàng tìm người thay thế cho người khỏi tổ chức. Nói cách khác, chuyên môn hóa công việc có tính nhạy cảm nhất trong công tác tổ chức. Nếu như công việc được xác định quá hẹp, người lao động có thể trở nên buồn chán, ít có sự hài lòng thỏa mãn từ công việc của họ.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)