Khái niệm cấu trúc tài chính và phân tích cấu trúc tài chính:

38

Khái niệm cấu trúc tài chính và phân tích cấu trúc tài chính:

Khái niệm cấu trúc tài chính đề cập tới cơ cấu các loại nguồn vốn hình thành nên các loại  tài sản của doanh nghiệp. Một cơ cấu nguồn vốn hợp lí, cân đối với tài sản của doanh nghiệp  được ổn định sẽ đảm bảo cho hoạt động của DN được ổn định và vững chắc. Có thể  ví cấu trúc tài chính của DN như kết cấu một ngôi nhà, nếu như ngôi nhà có kết cấu không hợp lí , cuộc sống trong ngôi nhà đó sẽ không thỏa mái. Mức độ bất hợp lí của kết cấu ngôi nhà càng lớn càng tạo ra sự bất ổn định của cuộc sống trong ngôi nhà.

Phân tích cấu trúc tài chính là việc đánh giá tính hợp lí của cơ cấu nguồn vốn xét trong mối liên hệ với cơ cấu tài sản của DN. Phân tích cấu trúc tài chính sẽ giúp các đối tượng sử dụng nhận diện các chính sách huy động vốn trong mối liên hệ với chiến lược kinh doanh của DN.

Hình vẽ sau thể hiện các nguồn vốn huy động cơ bản trong mối liên hệ với việc sử dụng vốn(hình thành vốn) của DN. Không có một cấu trúc tài chính chuẩn cho tất cả các DN mà một cấu trúc tài chính hợp lí phải phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể và bản chất của hoạt động kinh doanh.

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)