KHÁI NIỆM TÀI SẢN NGẮN HẠN:

30

KHÁI NIỆM TÀI SẢN NGẮN HẠN:

Là tiền và các tài sản khác có khả năng chuyển đổi thành tiền trong 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh.
 
Bao gồm:

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)