Kì thu tiền bình quân:

64

Kì thu tiền bình quân:

Phát sinh nợ phải thu khách hàng cũng là điều không thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh của các DN. DN bán hàng trả chậm là một trong các biện pháp để thu hút khách hàng ,tăng cường doanh thu cho DN. Tuy nhiên , nếu khách hàng nợ nhiều trong thời gian dài sẽ chiếm dụng nhiều vốn của DN, vì vậy, ảnh hưởng không tốt tới dòng tiền và suy giảm khả năng thanh toán của DN.

Kì thu tiền bình quân ,hay còn gọi số ngày của một vòng quay nợ phải thu khách hàng (receiveables collection period) được xác định theo công thức:

Chỉ tiêu này cho biết thời gian cần thiết để thu hồi nợ phải thu khách hàng bình quân trong kì của DN. Bên cạnh chỉ tiêu kì thu tiền bình quân, chúng ta có thể sử dụng chỉ tiêu số vòng quay phải thu khách hàng (accounts receivable turnover), được xác định theo công thức :

Trong các công thức này chúng ta sử dụng số dư nợ phải thu khách hàng chưa trừ dự phòng nợ phải thu khó đòi để loại trừ ảnh hưởng của mức độ thận trọng của DN trong việc ước tính nợ phải thu khách hàng khó đòi. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ được sử dụng (mà không phải là giá vốn hàng bán) để nhất quán với nợ phải thu ở khách hàng(được trình bày theo giá bán).

Về nguyên tắc , cơ sở số liệu chuẩn để xác định kì thu tiền bình quân hoặc số vòng quay nợ phải thu khách hàng phải là tổng tiền hàng bán chịu trong kì mà không phải  là doanh thu thuần  về bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, số liệu về tổng tiền hàng bán chịu chỉ có trong nội bộ DN mà không có trên các báo cáo tài chính , nên các đối tượng bên ngoài DN khi xác định  hai chỉ tiêu này sẽ sử dụng số liệu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo kết quả kinh doanh của DN.

Liên quan tới nợ phải thu khách hàng, chất lượng của nợ phải thu khách hàng cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng thu hồi nợ, do đó ảnh hưởng tới tính thanh khoản của DN.

Nhà phân tích có thể phân tích xu hướng biến động của tỉ lệ dự phòng nợ phải thu khó đòi/ tổng số dư nợ phải thu khách hàng. Tỉ lệ này tăng lên thể hiện khả năng thu hồi nợ phải thu khách hàng  giảm đi, làm suy giảm dòng tiền , do đó giảm tính thanh khoản của DN và ngược lại.