Ma trận IE (Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài):

48

Ma trận IE (Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài):

Ma trận IE ( Internal – External Matrix) đặt các SBU khác nhau của một doanh nghiệp vào 01 bảng có 09 ô. Ma trận này được dựa trên 02 khía cạnh chủ yếu :  

Tổng số điểm quan trọng trong ma trận IE

  Mạnh3.0 -4.0Trung bình2.0 – 2.99Thấp1.0 – 1.99
Tổng số điểm quan trọng ma trận EFECao3.0 – 4.0IIIIII
Trung bình2.0 – 2.99IVVVI
Thấp1.0 – 1.99VIIVIIIIX

+ Nếu SBU nào nằm trong các ô II, II, IV : nên phát triển và xây dựng + Nếu SBU nào nằm trong các ô III,V,VII : nên nắm giữ và duy trì + Nếu SBU nào nằm trong các ô VI,VIII,IX : nên thu hoạch hoặc loại bỏ.