Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản hoạt động:

36

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản hoạt động:

Ngoài việc phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản của DN với việc sử dụng chỉ tiêu tỉ suất sinh lời trên tài sản (ROA) nhà phân tích có thể tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng các tài sản hoạt động. theo chức năng, có thể chia tài sản của DN thành hai loại :tài sản hoạt động và tài sản tài chính.

Tài sản hoạt động là những tài sản sử dụng cho quá trình hoạt động kinh doanh của DN, tức là các hoạt động tạo ra sự tồn tại và phát triển trong dài hạn của DN như tài sản cố định, hàng tồn kho, tiền mặt, phải thu khách hàng.

Tài sản tài chính là các khoản đầu tư chứng khoán (ngắn hạn và dài hạn).

Các tài sản hoạt động sẽ tạo ra doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng với việc phát sinh các khoản chi phí giá vốn hàng bán , chi phí bán hàng và chi phí quản lí DN trên báo cáo kết quả kinh doanh. Các tài sản tài chính sẽ tạo ra các khoản doanh thu tài chính và phát sinh các khoản chi phí tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Phân tích hiệu quả sử dụng các tài sản hoạt động có ý nghĩa trong việc đánh giá khả năng sinh lời  dài hạn cùng các triển vọng trong ngành kinh doanh của DN.

Để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản hoạt động của DN , chúng ta sử dụng chỉ tiêu tỉ suất sinh lời trên tài sản hoạt động – return on operating assets(công thức 1).

Tử số của CT này được xác định bằng cách lấy doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các chi phí hoạt động và chi phí thuế thu nhập DN tương ứng.

Mẫu số của CT là tài sản hoạt động được xác định bằng cách lấy tổng tài sản trừ đi tài sản tài chính.

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)