Phân tích ROE theo mô hình Dupont:

74

Phân tích ROE theo mô hình Dupont:

Mặc dù chỉ tiêu tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu không thực sự phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN nhưng trên thực tế đây là một chỉ tiêu quan trọng đối với các nhà đầu tư hiện tại cũng như các nhà đầu tư tiềm năng của DN.

Chính vì vậy các nhà quản trị DN thường được giao nhiệm vụ duy trì và tẳng trưởng chỉ tiêu này. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, các nhà quản trị có thể áp dụng mô hình Dupont để xem xét các thành phần tác động tới tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, từ đó có biện pháp kiểm soát tốt các thành phần đó nhằm đạt được tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu như mong muốn.

PHÂN TÍCH ROE THEO MÔ HÌNH DUPONT

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)