Phương pháp so sánh trong phân tích báo cáo tài chính:

36

Phương pháp so sánh trong phân tích báo cáo tài chính:

Phương pháp so sánh :Là phương pháp cơ bản nhất và thường xuyên được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính.

Lí do của việc cần so sánh đó là từng con số đơn lẻ hầu như không có ý nghĩa trong việc kết luận về mức độ tốt, xấu trong tình hình tài chính của DN.

–Gốc so sánh:

–Các dạng so sánh 

 

 

Các báo cáo so sánh dựa vào các tiêu chí:

 

Chúng ta có thể phân tích xu hướng của lợi nhuận gộp trong mối liên hệ với xu hướng của doanh thu thuần và giá vốn hàng bán theo sơ đồ sau:


Xu hướng biến động lợi nhuận gộp Tập đoàn FPT

 

 

Bên cạnh đánh giá xu hướng biến động của các chi tiêu tài chính , việc so sánh các chỉ tiêu tài chính giữa các DN trong cùng ngành với nhau sẽ giúp nhà phân tích đánh giá về điểm mạnh , điểm yếu của DN so với các đối thủ cạnh tranh. Nhà phân tích có thể so sánh các chỉ tiêu tài chính của DN phân tích với số liệu trung bình ngành , từ đó nhận diện vị trí của DN trong ngành.

 

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUI MÔ CHUNG :

 

Nguồn:TS.Phạm Thị Thủy và ThS.Nguyễn Thị Lan Anh. (Quantri.vn Biên tập và hệ thống hóa)