Thời gian lưu kho hàng bình quân:

99

Thời gian lưu kho hàng bình quân:

Hàng tồn kho thường được chiếm tỉ trọng đáng kể trong tổng tài sản ngắn hạn của các DN sản xuất và thương mại.

Dự trữ hàng tồn kho sẽ làm DN phát sinh chi phó bảo quản hàng tồn kho, có thể phải gánh chịu các thiệt hại hư hỏng, thất thoát hàng hóa trong quá trình dự trữ .

Đặc biệt  là DN sẽ phải gánh chịu chi phí cơ hội trong việc sử dụng vốn, do đó có một lượng vốn lớn bị đọng lại trong hàng tồn kho.

Mặc dù vậy, các DN thường vẫn dự trữ một mức hàng tồn kho nhất định nhắm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng, không bị lỡ các cơ hội tạo doanh thu.

Thời gian lưu kho hàng bình quân(hay số ngày  một vòng quay hàng tồn kho – days to sell inventory) .

Chỉ tiêu này cho biết thời gian cần thiết để tiêu thụ số hàng tồn kho bình quân  trong kì của DN. Thời gian của kì phân tích một tháng là 30 ngày, một quý là 90 ngày, một năm là 360 ngày hoặc 365 ngày.

Bên cạnh chỉ tiêu này, chúng ta có thể sử dụng chỉ tiêu số vòn g quay hàng tồn kho(inventory turnover) theo công thức:

Chúng ta sử dụng giá vốn hàng bán để xác định thời gian lưu kho hàng hoặc số vòng quay hàng tồn kho để bảo đảm sự nhất quán  giữa tử số và mẫu số của công thức tính do hàng tồn kho được trình bày trên bảng cân đối kế toán theo giá gốc.

Nếu thời gian lưu kho hàng ngắn,hay gọi là tốc độ luân chuyển hàng tồn kho nhanh sẽ đẩy nhanh tốc độ thu hồi vốn, do đó làm tăng khả năng thanh toán cho DN.