Ý NGHĨA CỦA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

103

Ý NGHĨA CỦA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về tình trạng tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán , các đối tượng sử dụng có thể biết được tình trạng tài sản , nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán cho biết tình hình huy động vốn và sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Phần tài sản đã được đầu tư vào các hạng mục tài sản cụ thể nào.Phần nguồn vốn của bảng cân đối kế toán thể hiện doanh nghiệp đã huy động vốn từ các nguồn nào để đầu tư, hình thành các tài sản của đơn vị mình.Với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, đặc điểm tình hình tài sản , nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cũng khác nhau.

Căn cứ vào phần tài sản ,các đối tượng sử dụng có thể nhận biết về đặc điểm lĩnh vực kinh doanh và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ vào phần nguồn vốn , các đối tượng sử dụng có thể nhận biết về chính sách huy động vốn cũng như mức độ rủi ro(hoặc an toàn) tài chính của doanh nghiệp.Một DN theo đuổi chính sách huy động vốn mạo hiểm sẽ có tỉ trọng nợ phải trả trên nguồn vốn cao.Cơ cấu nguồn vốn cũng có sự khác biệt giữa các ngành nghề kinh doanh.Các ngân hàng thương mại có tỉ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn rất thấp do đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng là nhận tiền gửi (vay) của đối tượng này và cho các đối tượng khác vay.